INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

I. Dane administratora

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MYMUSIC Sp. z o.o. sp. Komandytowa, 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 1A, NIP 781-192-15-71 (dalej „Administrator”)

Od dnia 25.05.2018 r. istnieje możliwość skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za dane osobowe u Administratora za pośrednictwem adresu: odo@my-music.pl lub pisemnie pod adresem: MYMUSIC sp. z o.o. sp. Komandytowa, 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 1A (dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora :

W zwia?zku z prowadzona? przez siebie działalnos´cia? gospodarcza? Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z włas´ciwymi przepisami, w tym w szczego´lnos´ci z RODO*, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Przetwarzaja?c dane Administrator zapewnia ich bezpieczen´stwo i poufnos´c´ oraz doste?p do informacji, o tym przetwarzaniu, dla oso´b, kto´rych dane dotycza?. W przypadku, gdyby, pomimo stosowanych s´rodko´w bezpieczen´stwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator podejmie działania wynikaja?ce z przepiso´w prawa, w tym o ile taki obowia?zek z przepiso´w prawa wynika, poinformuje o takim zdarzeniu osoby, kto´rych dane dotycza?.

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą Administrator prosi użytkowników o podanie pewnych danych osobowych w związku z dostawą produktów lub usług zamawianych przez użytkownika. Przykładami ww. sytuacji są: dokonywanie zakupów, kontakt z działem obsługi konsumenta Administratora, prośba o przesyłanie korespondencji, utworzenie konta, udział w imprezach lub konkursach Administratora lub korzystanie z Witryn lub Aplikacji Administratora.

Ww. dane osobowe obejmują:

 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania;

 • login oraz informacje dotyczące konta, w tym nazwę użytkownika, jego hasło oraz unikalny identyfikator;

 • dane osobowe, w tym płeć, miejscowość zamieszkania, datę urodzenia i historię zakupów;

 • elementy graficzne, fotografie oraz filmy wideo;

 • informacje nt. cech fizycznych użytkownika, w tym wzrostu oraz wymiarów użytkownika (w tym np. rozmiar buta/stopy lub rozmiar ubrania);

 • preferencje osobiste, w tym tzw. listę życzeń (ang. wishlist) jak również preferencje marketingowe i w zakresie plików typu cookie.

 • dane o stanie zdrowia (dotyczy tylko uczestników obozów, campów)

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub droga? tradycyjna?, niezwia?zanej z usługami s´wiadczonymi na rzecz nadawcy lub inna? zawarta? z nim umowa?, dane osobowe zawarte w tej korespondencji sa? przetwarzane wyła?cznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, kto´rej dotyczy ta korespondencja.

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania sie? z Administratorem droga? telefoniczna? w sprawach niezwia?zanych z zawarta? umowa? lub s´wiadczonymi usługami, moz˙na z˙a?dac´ podania danych osobowych tylko wo´wczas, gdy be?dzie to niezbe?dne do obsługi sprawy, kto´rej dotyczy kontakt.

Rozmowy telefoniczne moga? byc´ takz˙e nagrywane, w takim wypadku na pocza?tku kaz˙dej rozmowy przekazywana jest informacja na ten temat. Rozmowy mogą być rejestrowane w celu weryfikacji jakos´ci s´wiadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultanto´w, a takz˙e w celach statystycznych. Nagrania sa? doste?pne wyła?cznie dla pracowniko´w Administratora oraz oso´b obsługuja?cych infolinie? Administratora. Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy sa? przetwarzane:

 • w celach zwia?zanych z obsługa? kliento´w i interesanto´w za pos´rednictwem infolinii w przypadku, gdy Administrator udoste?pnia taka? usługe?

 • w celu monitorowania jakos´ci obsługi i weryfikacji pracy konsultanto´w obsługuja?cych infolinie?

Rekrutacja

W ramach proceso´w rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w z˙yciorysie) jedynie w zakresie okres´lonym w przepisach prawa pracy. W zwia?zku z tym nie nalez˙y przekazywac´ informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje be?da? zawierac´ tego rodzaju dodatkowe dane, nie be?da? one wykorzystywane ani uwzgle?dniane w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe sa? przetwarzane:

 • w celu wykonania obowia?zko´w wynikaja?cych z przepiso´w prawa, zwia?zanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy

 • ?w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a takz˙e dla celo´w przyszłych proceso´w rekrutacyjnych

 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen´ lub obrony przed takimi roszczeniami

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie RODO: art. 6 ust. 1 litera a,b,c,d, odpowiednio:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to jest w tym wypadku w celu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej sklepów internetowych, zapisów i prowadzenia obozów oraz imprez, konkursów i w procesie rekrutacji

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy obsługi sprzedażowej i posprzedażowej sklepów internetowych, zapisów i prowadzenia obozów i imprez, konkursów;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – dotyczy obsługi sprzedażowej i posprzedażowej sklepów internetowych, zapisów i prowadzenia obozów i imprez, konkursów;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – dotyczy informacji o uczestnikach obozów imprez, w tym w szczególności z zakresu stanu zdrowia.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane przez czas wykonywania umowy, prowadzenia konkursu, trwania imprezy przez okres niezbędny do:

a) obsługi reklamacji

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub przeciwko Administratorowi

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (za wyjątkiem sytuacji, kiedy dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa i okres ich koniecznej archiwizacji nie upłynął)

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt listowny z Administratorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). Wniosek powinien, w miare? moz˙liwos´ci, precyzyjnie wskazywac´, czego dotyczy z˙a?danie, tj. w szczego´lnos´ci:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystac´ osoba składaja?ca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunie?cia danych, itd.);

 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy z˙a?danie (np. korzystanie z okres´lonej usługi, aktywnos´c´ w okres´lonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawieraja?cego informacje handlowe na okres´lony adres e-mail, itp.);

 • jakich celo´w przetwarzania dotyczy z˙a?danie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
  Jez˙eli Administrator nie be?dzie w stanie ustalic´ tres´ci z˙a?dania lub zidentyfikowac´ osoby składaja?cej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwro´ci sie? do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 • odpowiedz´ na zgłoszenie powinna byc´ udzielona w cia?gu miesia?ca od jego otrzymania. W razie koniecznos´ci przedłuz˙enia tego terminu Administrator informuje wnioskodawce? o przyczynach takiego przedłuz˙enia.

Odpowiedz´ udzielana jest w formie pisemnej, chyba, z˙e wniosek został złoz˙ony droga? e-mailowa? lub zaz˙a?dano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

V. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora).

W zwia?zku z prowadzeniem działalnos´ci wymagaja?cej przetwarzania danych osobowych dane te sa? ujawniane zewne?trznym podmiotom, w tym w szczego´lnos´ci Partnerom handlowym (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, biura księgowe i rachunkowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Administrator może ponadto dokonać transferu danych osobowych zgromadzonych na temat danego użytkownika w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części przedsiębiorstwa lub majątku Administratora (w tym w przypadku reorganizacji, podziału, rozwiązania spółki lub jej likwidacji).

VI. Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Polityka jest na biez˙a?co weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyje?ta dnia 25 maja 2018 roku.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


#niumiclothes

0
Cart 0 Product Products (empty)    

No products

To be determined Shipping
0,00€ Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart

Quantity
Total

There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.

Total products
Total shipping  To be determined
Total
Continue shopping Proceed to checkout